Politika privatnosti

Politika privatnosti Izvor upravljanje d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izvor upravljanje) poštuju vašu privatnost te se obvezuju na zaštitu vaših osobnih podataka. Podaci se prikupljaju i čuvaju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.

Tko je voditelj obrade osobnih podataka?
Izvor upravljanje (Trpinjska 9, Zagreb, Hrvatska) su voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Izvor upravljanje kao voditelj obrade osobnih podataka određuju svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorne su za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Izvor upravljanje je sukladno relevantnim propisima imenovale Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: info@bizovacke-toplice.hr Podaci koje prikupljamo Prikupljamo samo one podatke koji su nam potrebni za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Podaci koje skupljamo od Vas su:
• ime i prezime
• datum rođenja
• adresa
• e-adresa
• broj telefona i/ili faksa
• svi ostali podaci koje ste nam otkrili

Svrha prikupljanja
Prikupljeni podaci služe isključivo za:
• što učinkovitije odgovaranje na Vaš upit
• ulazak u naš sustav nagradnih igara
• promociju naših usluga (newsletter)
• naše interne statističke obrade podataka
• mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala
• u svako se doba možete odjaviti s naše mailing liste izričitom izjavom, nakon čega Lječilište neće koristiti vaše podatke u svrhu promocije.

Izvor upravljanje jamči da će, kao i povezano društvo Lječilište Bizovačke toplice, prikupljene podatke koristiti samo u navedene svrhe.

Vrijeme trajanja politike privatnosti
U trenutku davanja privole o korištenju vaših osobnih podataka, pristajete na to da vas kontaktiramo te da ste dio naše mailing liste. Vaša privola je trajna te u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste, što znači da se nakon toga Sunčane toplice više neće koristiti vašim podacima osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

Sadržaj politike privatnosti
Vašu e-adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Izvor upravljanje se drži stroge politike "no spam". Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na svoju web stranicu i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našoj web stranici. Izvor upravljanje pri svakom kontaktu s Vama provjeravaju točnost podataka. Izvor upravljanje ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Poruka elektroničkom poštom
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka na našoj adresi te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, naš računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Online ankete
Podaci prikupljeni putem online anketa koriste se isključivo za potrebe poboljšanja usluge unutar Izvor upravljanja ili povezanog društva, Lječilište Bizovačke toplice. Od vas će biti tražena privola za korištenje vaše e-adrese za anketiranje.

Zaštita osobnih podataka djece
Izvor upravljanje ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 16 godina, te ih neće ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Ne prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja. Ne dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja. Ne omogućujemo djeci da bez dozvole roditelja javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može stupiti s njima u kontakt, niti potičemo djecu da radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 16 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika te da upiše adresu e-pošte svojih roditelja ili zastupnika. Ako dijete mlađe od 16 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pisanim putem obavještavaju roditelji ili zastupnici. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili zastupnik uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, Lječilište provodi zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Promjena podataka
U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo vašim starim podacima. Vaša suglasnost Popunjavajući formulare u Sunčanim toplicama ili na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da Sunčane toplice vaše podatke upotrebljavaju i prikupljaju u skladu sa zakonom i uvjetima vlastite politike privatnosti.

Transparentnost
Eventualne korekcije politike privatnosti, bit će postavljene na ovu web stranicu te će biti dostupne svima na uvid.

Prava ispitanika
Ispitaniku će, na njegov zahtjev, Izvor upravljanje dati sljedeće informacije: identitet i kontaktne podatke voditelja obrade, kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu, legitimne interese, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, namjeru prijenosa osobnih podataka trećim zemljama (ako postoji), razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje, prava vezana uz privole, potencijalno postojanje automatiziranog donošenja odluka što podrazumijeva i izradu profila (smislene informacije o kojoj je logici obrade riječ te potencijalnim posljedicama i važnosti same obrade za ispitanika) te postojanje niže navedenih prava. U slučaju da se podaci ne prikupljaju izravno od ispitanika, uz navedene podatke navodi se i izvor osobnih podataka.

Izvor upravljanje osobne podatke obrađuju sukladno Uredbi, poštujući prava ispitanika koja su navedena u nastavku:
1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) - ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Izvor upravljanje je obvezno obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta: • osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni • ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu • ispitanik je uložio prigovor na obradu, a legitimni razlozi za ostvarenje prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa Sunčanih toplica za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka • osobni podaci su nezakonito obrađeni • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze
2. Pravo na pristup podacima - ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, ima pravo znati sve o pristupu osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni i sl.
3. Pravo na ispravak - ispitanik ima pravo, bez nepotrebnog odgađanja, ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s Sunčanim toplicama.
4. Pravo na prijenos podataka - ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Sunčanim toplicama u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.
5. Pravo na prigovor - ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Sunčane toplice u takvoj situaciji više ne smiju obrađivati osobne podatke osim ako dokažu da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom
6. Pravo na ograničenje obrade – ispitanik ima pravo tražiti ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, u slučaju kada smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati ostvarenje nekog od navedenih prava. Ispitaniku se na zahtjev pružaju informacije o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava, najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i složenosti zahtjeva). Na sve će se zahtjeve nastojati odgovoriti unutar jednog mjeseca, ako je to nužno, taj će se rok produljiti za najviše dva dodatna mjeseca.
Ako Izvor upravljanje ne postupi po zahtjevu ispitanika u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, izvijestit će ispitanika o razlozima nepostupanja. Razlozi za nepostupanje podrazumijevaju postojanje zakonitosti obrade koja Izvor upravljanje onemogućava u postupanju. Dodatno, ispitanik ima pravo da se odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi koja na njega u znatnoj mjeri utječe, na njega ne odnosi , uključujući izradu profila, osim ako je ta odluka: - potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Izvor upravljanja - dopuštena zakonom - temelji na izričitoj privoli ispitanika.

Upotreba kolačića (Cookies)
Kako bi se olakšalo pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako podešen.

Kako se koriste kolačići?
Kolačići se koriste u razne svrhe. Omogućuju vam da budete prepoznati kao isti korisnik na svim stranicama unutar jedne internetske stranice, između više internetskih stranica ili za vrijeme korištenja aplikacije. Vrste informacija koje mi prikupljamo kroz kolačiće uključuju IP adresu; ID uređaja; posjećene stranice; vrstu preglednika; informacije o pregledavanju; operativni sustav; vrstu preglednika; pružatelja internetskih usluga; vremensku oznaku; da li ste odgovorili na oglas; URL upućivanja; korištene značajke ili aktivnosti unutar mrežne stranice/aplikacije.

Naša internetska stranica i aplikacije koriste kolačiće u razne svrhe:
Tehnički kolačići
Svojim posjetiteljima pokušavamo osigurati naprednu i jednostavnu internetsku stranicu i aplikacije koje se automatski prilagođavaju njihovim potrebama i željama. Kako bismo to postigli, koristimo tehničke kolačiće za prikazivanje naše internetske stranice i ispravan rad, kao i za kreiranje vašeg korisničkog računa, prijavu i uređivanje rezervacija. Tehnički su kolačići u potpunosti neophodni za ispravan rad naše stranice.

Funkcijski kolačići
Također koristimo funkcijske kolačiće kako bismo zapamtili vaše postavke i pomogli vam u učinkovitom i efektivnom korištenju naše internetske stranice i aplikacija. Također možemo koristiti kolačiće kako bismo zapamtili vaše podatke za prijavu kako ne biste morali svaki put prilikom prijave upisivati svoje korisničko ime i lozinku. Vaša će lozinka u svakom slučaju ostati prikazana u šifriranom obliku. Ovi funkcijski kolačići nisu neophodni za funkcioniranje naše stranice ili aplikacije, ali su zaslužni za dodatne funkcije i bolje funkcioniranje web stranice.

Analitički kolačići 
Ove kolačiće koristimo kako bismo ustanovili kako naši korisnici koriste stranicu Lječilišta. Tako možemo saznati što je uspješno, a što nije, te optimizirati i poboljšati svoju internetsku stranicu i aplikacije, shvatiti učinkovitost oglašavanja i komunikacije i zajamčiti da ćemo i dalje ostati interesantni i relevantni. Podaci koje prikupljamo uključuju informacije o internetskim stranicama koje ste posjetili, stranicama s kojih ste preusmjereni na našu stranicu kao i stranicama s kojih ste napustili našu stranicu, koju ste platformu koristili, koje ste poruke e-pošte otvorili i djelovali na temelju njih te datum i vrijeme posjeta.

Komercijalni kolačići
Koristimo kolačiće trećih strana, kao i vlastite, za prikazivanje personaliziranih oglasa na našim stranicama i na drugim internetskim stranicama. Taj se postupak naziva “retargeting” i temelji se na vašim pretragama kao što su odredišta koja ste tražili, smještajni objekti koje ste pregledavali i cijene koje su vam prikazane.

Koje su vam opcije dostupne?
Za više informacija o kolačićima i o njihovu upravljanju ili brisanju posjetite allaboutcookies.org i stranicu za pomoć u svom pretraživaču. U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome, možete odrediti koje kolačiće ćete prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojemu možete pronaći postavke ovisi o vrsti vašeg pretraživača. Putem opcije "Pomoć" u svom pretraživaču pronađite postavke koje trebate. Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene tehničke i/ili funkcionalne kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na našoj internetskoj stranici. Trenutačno ne podržavamo "Do Not Track" postavke pretraživača. U slučaju kreiranja zajedničkog standarda koji definira na što se točno odnose postavke pretraživača “Do Not Track”, razmotrit ćemo izmjenu ovog Pravila o kolačićima.

Analitika
U svrhu kontroliranja prikupljanja podataka za analitičke svrhe koje vrši Google Analytics za neke vrste pretraživača, možete posjetiti sljedeći link: Google Analytics Opt-out Browser Add-on (samo za desktop). Za kontroliranje prikupljanja podataka koje provodi Yandex.Metrica (alat za praćenje ruskog pretraživača YANDEX), korisnici čiji je odabrani jezik ruski, ukrajinski ili turski mogu posjetiti sljedeći link: yandex.com. Yandex.Metrica ne upotrebljava se za korisnike drugih jezika.

Također imate opciju deaktivacije personaliziranog oglašavanja Yandexa. Kako biste to učinili, molimo posjetite našu web stranicu i odznačite kućicu 'Uzmi u obzir moje interese'.

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovim pravilima o kolačićima, molimo, pošaljite poruku e-pošte na adresu dpo@bizovacke-toplice.hr. Ova pravila o kolačićima podložna su povremenim izmjenama. Stoga redovito posjećujte ovu stranicu kako biste bili upućeni u eventualne izmjene.

Online rješavanje sporova

Platforma za internetsko rješavanje sporova (ORS)

 

vrh stranice